Polska Federacja Japońskiego Karate
Japan Karate Association Polska
日本空手協会ポーランド

Warunki przynależności do Polskiej Federacji Japońskiego Karate JKA

Polska Federacja Japońskiego Karate zrzesza indywidualnych członków z poszczególnych klubów oraz osoby fizyczne, trenujące JKA karate shotokan.

Warunkiem przynależności do Polskiej Federacji Japońskiego Karate jest:

 • złożenie karty zgłoszeniowej wraz z dwoma zdjęciami
 • uiszczenie opłaty członkowskiej do 31 stycznia danego roku w wysokości określonej

w taryfikatorze JKA na konto:

Santander Bank Polska
Nr konta: 76 1090 1362 0000 0001 0583 5902

Regulamin członkowski Polskiej Federacji Japońskiego Karate:

 1. Stopień nadany przez PFJK - JKA jest honorowany we wszystkich organizacjach JKA WF
 2. Klub który ma minimum 30 członków w PFJK może ubiegać się o certyfikat przynależności do PFJK, a instruktor prowadzący zasiada w radzie instruktorów PFJK. Certyfikat nadawany jest na dany rok kalendarzowy.
 3. Kluby nie uiszczają składki członkowskiej.
 4. Członkowie PFJK otrzymują legitymacje członkowskie i budo-pasy.
 5. Jedynie członkom PFJK przysługuje prawo do ubiegania się o miejsce w kadrze PFJK.
 6. Członkom przysługuje zniżka w opłacie startowej w zawodach organizowanych pod patronatem PFJK oraz stażach technicznych.
 7. Warunkiem utrzymania członkostwa PFJK jest ciągłość opłacania składek.
 8. Nieuiszczenie składki członkowskiej w wymaganym terminie powoduje zwiększenie jej
  o 100%.
 9. Obowiązkiem członków jest uczestnictwo w stażach organizowanych PFJK. Dotyczy
  to szczególnie egzaminatorów, instruktorów, sędziów i kandydatów na stopnie DAN.
 10. W przypadku nieobecności na w/w stażu egzaminator, instruktor, sędzia traci swoje uprawnienia na dany rok, a kandydat na stopień KYU i DAN możliwość przystąpienia
  do egzaminu.
 11. Osoby zdające egzaminy w ramach PFJK otrzymują certyfikaty, a zdający na stopnie mistrzowskie DAN - oficjalne certyfikaty z Siedziby Głównej JKA w Japonii.
 12. Osoby chcące wstąpić do PFJK, posiadające stopnie w karate, są zobowiązane
  do nostryfikowania ostatniego stopnia. Odbywa się to poprzez uczestnictwo w stażu technicznym prowadzonym przez chiefa instruktora PFJK i uiszczenie opłaty
  wg taryfikatora.
 13. Każdy członek PFJK, niezależnie od obywatelstwa, jest zobowiązany do uzyskania zgody szefa instruktorów PFJK na zdawanie egzaminu na stopnie DAN oraz na licencje JKA instruktora, egzaminatora, sędziego.
 14. Egzaminy na stopnie 3kyu, 2kyu, 1kyu przeprowadza tylko Chief Instruktor.
 15. W myśl zasad JKA/WF oraz JKA Europe żaden klub nie ma prawa organizowania odpłatnych staży z instruktorami JKA bez stosownego zezwolenia szefa instruktorów. Złamanie tej zasad będzie skutkowało natychmiastowym wydaleniem klubu oraz organizatorów stażu z PFJK.
 16. Obowiązkiem egzaminatora jest złożenie protokołów egzaminacyjnych oraz dokonanie opłaty egzaminacyjnej w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Przekroczenie terminu dopełnienia tych formalności skutkuje unieważnieniem przeprowadzonego egzaminu.
 17. Wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania organizacji są w gestii chiefa instruktora
  i zarządu PFJK.
Tel.: +48 609 709 636 info@jka.org.pl